С.К.О.Р.Е.Ц.

СТУДЕНТСКИ КЛУБ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ С ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР „С.К.О.Р.Е.Ц.”

10984453_10206264466804930_1294689418903797887_n

През 2009 г. съвместно с активни студенти от различни специалности е положено началото на СКОРЕЦ – Студентски Клуб за образование и развитие с екологичен център. Клубът е на територията на Катедрата по зоология иантропология.

Основни цели на С.К.О.Р.Е.Ц. са:

Природозащитни дейности и въвличане на студенти в преки такива – участие в природозащитни бригади; участие в научни изследвания по проекти на НПО и държавни институции във връзка с опазване на природата; изработване и поставяне на хранилки за птици; популяризиране на изработването и поставянето на къщички за птици от естествени материали; временно настаняване на ранени и бедстващи животни до насочването им към специализирани структури; подпомагане на екологични инициативи в БФ – въвеждане на разделно събиране на отпадъци, контейнери за събиране на батерии, акции за почистване от битови отпадъци в зелените площи около БФ; създаване на компостер в сервизните помещения в БФ.

Образователни и научни дейности – създаване и поддържане на образователна колекция от животни с цел подпомагане на лекционния курс и упражненията по зоология; създаване и поддържане на клубна библиотека с улеснен достъп до биологична литература; организиране на лекции на природозащитна и общобиологична тематика за студентите; организиране на теренни проучвания и експедиции; участие в научни форуми и представяне на събрана до момента информация; организиране на фотоконкурси с биологична и природозащитна тематика; осигуряване на финансиране за закупуване и изработване на модели на видовете животни, изучавани в курса по зоология, включително анатомични триизмерни модели, които напълно да изместят дисекциите на лабораторни животни.

Социални дейности – въвличане на хора от различни сфери в проблемите на природозащитата и образованието; организиране на благотворителен щанд на СКОРЕЦ и набиране на средства за подобряване на качеството на обучение в БФ; съдействие за участието на деца в конкурс за рисунка на природозащитна тематика; популяризиране на успешни дейности за опазване на природата в градската среда; провеждане на кампания за „осиновяване“ на животни; съвместна работа с Факултетния студентски съвет на БФ; к ръжочната дейност със студенти и деца – изработване на картички, картини и други артефакти с природни материали и разпространяването им с цел подпомагане на клуба и с благотворителна цел.

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+