Еразъм +

Еразъм + Обучение

За програмата

Образователната мобилност по програма ЕРАЗЪМ+  с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Програма ЕРАЗЪМ+ дава възможност на студенти от висши училища да прекарат период на обучение от минимум 3  до максимум 10 месеца в друга европейска страна-участничка в програмата.

Програма ЕРАЗЪМ е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоциираните към него държави, главно поради следните две причини:
1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи, без заплащането на академични такси и при условията на пълно академично признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.
2. Създава условия за културен и социален досег и съпричастност по време на периода на престой в приемащите европейски държави.
За периода на обучение в европейските висши училища по програма ЕРАЗЪМ студентите не заплащат:

  • Академична такса за обучение
  • Такса за регистрация в приемащата институция
  • Такса за полагане на изпити
  • Такса за достъп до лаборатории
  • Такса за ползване на библиотеки

 

Всяка учебна година излиза актуален списък  с висшите учебни заведения, които са сключили двустранно споразумение за обмен. Тук може да видите списък с универстите ,с които Биологически факултет на Софийски университет е сключил споразумение за студенстка мобилност през академичната 2017/2018 година. https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/

Начин и условия за кандидатстване

Кандидатстването и изборът на студенти и докторанти през 2017 г. ще се извърши чрез електронната платформа https://erasmus.uni-sofia.bg/ (бутон „Регистрирай се сега“). За достъп до системата студентът / докторантът вписва потребителското си име и парола, които ползва от СУСИ.

Системата ще бъде отворена на 22 февруари 2017 г. и ще бъде затворена автоматично на 06 март 2017 г. в 12.00 ч.

Общата информационна среща за студенти/докторанти за разясняване на програма „Еразъм+“ ще се състои на 22 февруари 2017 г., сряда, 14:00 – 17:00 ч. в Аула Магна, Ректорат

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 

  1. Всички желаещи да се включат в програмата трябва да са студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване, са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.
  2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение студентите в ОКС „Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.
  3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет, съгласно споразумението с приемащия университет.
  4. Да отговарят на изискването – всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС – бакалавър, магистър, докторант. Продължителността на мобилността зависи и от срока, посочен в споразумението с приемащия университет.
  5. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри (през месец февруари 2017 г.) се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и/или успеха от докторантските минимуми.

 

 

Към кого да се обърна ако имам въпроси относно програмата, условията и сроковете за кандидатстване ?

гл. ас. др. Михаил Илиев от катедра Обща и Промишлена Микробиология

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+