ЧЗВ

Какво трябва да знам като студент в Билогически факултет?

Трябва добре да си добре запознат с правата и задълженията на студента. Можеш да ги намериш описани в Правилника за устройство на дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (ПУДСУ) и Правилника за образователните дейности (ПОД). Двата правилника, както и много други можеш да намериш на сайта на СУ в раздел Правилници.
Познаването на тези правилници може да ти даде добри насоки в структурата на университета и факултета, както и правата на студента.

Задължително ли е да посещавам учебните занятия в БФ?

Съгласно ПУДСУ чл. 135 и чл. 157, определят че основно задължение на студентите е да посещават редовно лекции и задължително практически упражнения, семинари и практики.

Защо да посещавам учебните занятия?

Обучението в България и респективно в СУ е по Eвропейската система за обмен на кредити (ECTS). Всяка дисциплина носи определени кредити, част от които се получават за аудиторна заетост (т.е. посещение и активно участие на лекции и упражнения). Кредити не могат да бъдат присъдени, ако учебните занятията не се посещават.

Какво ще се случи, ако не посещавам занятията?

Кредитите са числена мярка на положения труд. При отсъствие от занятия няма как кредитите да бъдат изработени и отчетени. Тогава няма как да получите заверка по съответната дисциплина, следователно няма да бъдете допуснати на изпит. Заверката става с подпис на преподавателите в студентската книжка.

Къде са описани правилата за допускане до изпит?

В ПУДСУ чл. 163 дефинира всички правила за допускане до изпит. Но, най-важното е да знаете, че:
чл. 163 (5) До явяване на изпит се допуска студент, който е изпълнил успешно всички задачи през семестъра по съответната учебна дисциплина. Изискванията към студентите се определят от катедрения съвет, обявяват се със започване на учебната дисциплина и не могат се променят по време на курса на обучение.
Важно! Настоявайте преподавателите да формулират своите изисквания още в началото на обучението по съответната дисициплина (без значение дали е от зимен или летен семестър), за да имате ясни правила.

Какво се случва, ако не изпълня успешно задачите по учебен план?

Според член 57 ал (2) от ПОД посочва че:
(2) Студент, който не е изпълнил задълженията си по учебен план прекъсва обучението си и презаписва незаверения семестър за следващата учебна година, като заплаща за него съответната семестриална такса.
(3) На студенти от последен курс на обучение, които не са положили успешно всички семестриални изпити до последната изпитна сесия по учебния план, може да се разреши явяване на следващите две сесии, но не по-късно от 1 година след последната сесия. По изключение, в случаи на удостоверени особено важни обективни причини, срокът може да бъде удължен с още 1 година.

Мога ли да работя, ако обучението ми в БФ е редовна форма?

Редовната форма на обучение изисква редовно посещение на лекции (чл. 135 от ПУДСУ) и задължително за практическите занятия (чл. 157 от ПУДСУ). Следователно може да се работи само във времето, което не е заето с учебни занятия и не се подготвяте за текущ контрол и изпити.

Има ли отговорник за моя курс, към когото да се обърна при проблем?

Всеки курс си има курсов ръководител, който е длъжен да помага на студентите. За всички въпроси трябва да се обръщате към тези преподаватели.

Не съм доволен от обучението в БФ, забелязал съм нередности при провеждане на занятията, имам проблеми с преподавател или колеги. Мога ли да променя нещо?

В БФ има поставена кутия на Комисията по качеството на обучението. Намира се на партера, до помещението на портиерите и двете кафе машини. Можете да пуснете писмо, жалба, сигнал или предложение за подобряване на ситуацията. Комисията заседава веднъж месечно и разглежда постъпилите сигнали. Веднага се търси решение на проблема!

Кога е редовната изпитна сесия?

Датите на редовните изпитни сесии се определят в началото на всяка учебна година със заповед на Ректора. Винаги се публикуват на страницата на Софийския университет в раздела Академичен календар.

Не съм доволен от оценката си – ами сега?

Накратко трябва да знаете, че:
а) повишителни изпити се полагат само в текущата учебна година и се провеждат по време на септемврийската поправителна сесия;
б) не може да се явите за повишаване на оценката от държавен изпит и/или защита на дипломна работа (чл. 163 ал. 8 от ПУДСУ);
в) (8) При определени от факултетния съвет условия на втора сесия студент може да се яви и за повишаване на оценката по учебна дисциплина за текущата учебна година.

Мога ли да продължа обучението си, ако не съм си взел някой изпит?

Според чл. 57 (1) от ПУДСУ, можете да продължите обучението си в по-горен курс с невзети на определените сесии изпити, но по реда и условията, определени от Факултетния съвет.
Важно обаче е да не забравяте, че: Тези изпити следва да се положат до края на учебната година, в която сте записани! Ако това не се случи се налага да прекъснете обучението си.

Кога мога да прекъсна обучението си?

Чл. 58 (1) Прекъсване на обучението се допуска при:
1. тежко заболяване, установена от лекарска консултативна комисия;
2. бременност, раждане и отглеждане на дете до тригодишна възраст;
3. неуспешно полагане на определен, от факултетския съвет, брой изпити, от предходна учебна година;
4. наличие на други важни причини, които възпрепятстват изпълнението на учебните задължения.
(2) По време на прекъсването на обучението, студентът има право да полага изпити по учебни дисциплини, за които има записани семестри.
(3) Прекъсване на обучението за срок от две години се допуска и при частичното му продължаване в чуждестранен университет само при условие, че студента е завършил успешно първи курс.
(4) Прекъсването на обучението се разрешава отделно за всяка учебна година при подадено заявление от студента с основанията по (1).
(5) Срокът на прекъсване на обучението не може да бъде повече от четири години за студенти от образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ и „Магистър“ след средно образование и повече от две години за студенти от образователно-квалификационната степен „Магистър“ след висше образование.
(6) Прекъсване на обучението се разрешава (с изкл. на (1) т. 3) се разрешава от ректора по предложение на декана и възоснова на заявление от студента, към която са приложени документи, удостоверяващи наличието на основание за прекъсването. Редът и сроковете за прекъсването се определят със заповед на ректора.

Какво е извънредна сесия?

Извънредната сесия се определя от Факултетния съвет индивидуално за всяка година. На нея имат право да се явяват всички студенти по дисциплини, предварително определени от Факултетен съвет. За ивънредната сесия се изготвя индивидуален протокол, на стойност 30 лв., който можете да заплатите на касата във факултета.

Какво е ликвидационна сесия?

Ликвидационната сесия представлява допълнителна опция за семестриално завършили студенти, както и такива от IV курс, на които предстои явяване на държавен изпит. Ликвидацията се състои непосредствено преди септемврийската сесия и за нея се изготвя индивидуален протокол, на стойност 50 лв., който можете да заплатите на касата в Биологическия факултет.

Искаш нещо да ни питаш?
 
Пиши ни.
 
Искаш нещо да ни питаш?
+