Ресурси

Библиотека „Биология“

Филиалната библиотека е част от стуктурата на Университетската библиотека и е създена в далечната 1962г.  Общият фонд на библиотеката в момента наброява 82 050 тома библиотечни единици. Библиотеката притежава богата сбирка от библиотечки документи във всички области на биологичните науки. Съхраняват се ценни издания като: Le grand encyclopedie в 30 тома, Zoological Record и много други. През 2000 година е създаден консорциум между 5 големи университета в България, които с общи усилия закупуват on line достъп до всички бази даннни на Current Contents (седмичен библиограски бюлетин на Института по научна информация във Филаделфия) сред които двете поредици Life Sciences и Agriculture, Biology & Environmental sciences.

Библиотеката осигурява библиотечно и научно-информационно обслужване на преподавателите, докторантите, студентите, както и на външни потребители. Читателите чрез междубиблиотечно заемане получават копие от статии и книги, които се ползват до един месец. На читателите се предоставя достъп до най-големите научни бази данни: Scopus, Science Direct, WEB OF KNOWLEDGE, EBRARY ACADEMIC COMPLETE, Pro Quest, Ebsco host, Springer Link.

Библиотеката предалага използване на интернет, wi-fi, заемане на библиотечни документи за дома, както и налична читалня за студенти и преподаватели.

Компютърен клуб

Като част от студентското самоуправление, Факултетен студентски съвет поддържа компютърна зала за учебните цели на студентите. Тя се намира на първия етаж непосредствено след входа на сградата и работи от студенти за студенти. Компютърния клуб има за цел да насърчи работата и усърдието на студентите, както и да се превърне в една неформална среда, която да бъде почва за бъдещи приятелства и научни колаборации.

Работно време:

Абонаменти

Информационна система „Авторите“

Moodle

СУСИ

Хербариум SO

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+