Въпроси и отговори за бъдещия мандат на управление на БФ

Въпроси и отговори за бъдещия мандат на управление на БФ

 

Утре (16.06.2020) от 10 часа при спазване на противоепидемичните мерки ще се проведе важно събитие – Общото събрание на БФ. На него ще бъдат отчетени изминалите четири години управление на факултета и ще бъдат избрани ръководни позиции за нов мандат – Декан, Факултетен съвет и различни комисии. Дневният ред на събранието е достъпен ТУК.

Миналия месец бе избран новият състав на ФСС при БФ, от който 29 човека утре ще бъдат част от Общото събрание. Това са хората, които ще представляват студентската общност в следващите две години и ще доброволстват в защита на интересите на студентите и докторантите и в името на развитието на Биологически факултет.

Ако още не сте, може да се запознаете с членовете на ФСС при БФ на този линк. 

Екипът ни състави списък с въпроси върху отчета за 2016-2020 година и върху платформата на кандидата за декан – проф. д-р Стоян Шишков. Публикуваме въпросите и постъпилите отговори.

I. По отчета

1. Къде може да бъде видяна бюджетната структура (равносметка) за изминалия мандат? Има ли разписан план за бъдещия бюджет, и по-конкретно оптимизация и планиране на разходи?

Бюджета на факултета ежегодно след приемането му от Академичния съвет сепубликува на сайта на Университета – Вътрешни актове на СУ/Бюджет и финанси. Вашите представители могат да изискват годишните отчети от Главния финансист на Университета или от Декана на факултета.

II. Въпроси за бъдещето на и в БФ

А) Учебни

1. Бихте ли споделили кои за Вас са топ 3 на най-належащите актуални проблеми на студентите и съответно на катедрите?

Това е субективна материя. Що се отнася до учебния процес от натрупания опит мога да предположа, че са присъствието на занятията, асимилиране на преподавания материал и повече възможности за административно обслужване дистанционно. Катедрените проблемите са различни и разнообрази и не са във вашата компетенция.

2. Обмисля ли се промяна в практиката за допускане на студенти с голям брой невзети изпити (над 4)? Има ли възможност за изготвяне на стратегия, в която да не страдат финансите на факултета, но и да не докарва до ситуация, в която студенти вече последна година имат много невзети изпити?

Невзетите изпити са резултат не толкова от изискванията на преподавателите, които са силно занижени през последните години, колкото от подреждането на приоритетите в периода на обучение и отношението на някои от колегите студенти към учебния процес. Бъдещото деканско ръководство ще решава за броя на изпитите, с който ще се допуска записване в по-горен курс. Вярвам, че стартиралата профилираща подготовка в средното образование ще доведе във факултета по-подготвени първокурсници. Процесът на изпитване през поправителните и ликвидационни сесии не се отразява на финансовото състояние на факултета.

3. Как ще промените летните практики, които в голяма част за големи специалности като “Молекулярна биология” последните 4 години бяха предимно теоретични и в зала или буквално просто отчитане на дейност? Има ли възможност за приемане на тези кредити при стажове в БАН, частни фирми и по програми на МОН?

Разбира се, че по време на практиките трябва да се прилагат познанията и опита, придобити от упражненията по съответната дисциплина. Практиките би трябвало да затвърждават придобития опит. Разработени са нови учебни планове и програми на повечето от специалностите, където са предвидени усвояване на повече практически умения.
Не  смятам  за  приложимо  признаване  на  кредити  от  часовете  в  стажантските програми   и   в   други   институции   за   което   има   заплащане   на   студентите.  Като функционален експерт за 2 години имам поглед върху такива практики.

4. Относно обещанието за актуализация на учебните планове – кои сте запланували да промените, в каква насока искате да внесете промени и в какъв срок? Какви начини за по-активно обсъждане с преподаватели, студенти и работодатели бихте въвели, за да не се налага често гласуване на промени в едни и същи учебни планове?

Промените на планове, които смятам че трябва се направят, съм отразил в платформата си.

5. Каква е законовата промяна, която налага задължителния спорт за БФ?

Изискването е свързано със Закон за физическото възпитание и спорта, обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., доп., бр. 35 от 30.04.2019 г., изм. и доп., бр. 64 от 13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019 г.
Раздел IV Физическа активност, физическо възпитание и спорт във висшите училища.
Чл. 57. (1) Физическата активност, физическото възпитание и спортът във висшите училища са част от обучението на студентите под формата на задължителни и факултативни занимания с минимален хорариум на задължителните занимания от 60 часа годишно за студентите, които се обучават за придобиване на образователно- квалификационната степен „бакалавър“ или образователно-квалификационната степен „магистър“.

6. Има ли план промяната на учебните планове да бъде в посока повече гъвкавост и по-голям избор от свободно-избираеми и задължително-избираеми дисциплини, с което да се насърчи активността на студентите и тяхната мотивация да се занимават с това, което ги интересува?

Наборът от избираеми дисциплини е голям, но в отделните семестри трябва да се оптимизира към по-равномерно разпределение. Ще настоявам за ревизия на тези дисциплини, която да доведе до отпадане на такива със заявен слаб интерес от студентите в продължение на години и създаване на нови по-атрактивни такива и по- голяма практическа насоченост.

7. Запланувана ли е оптимизация на бакалавърски и магистърски програми, които не се запълват? Как сливането на магистърски програми ще ги направи атрактивни?

За да бъдат актуални някои от програмите в ОКС „Магистър“ се налага да бъдат променени. Модулният принцип ще ги направи по гъвкави и по-привлекателни. Наложително е актуализирането не само на програмите по дисциплини, но и на плановете.
Трябва повече програми да предлагат обучение на английски език с цел привличане на студенти от Европейския съюз и от трети страни. Това ще подобри не само финансовото състояние на факултета, но и рейтинга на факултета в българските и световни рейтингови системи.

8. Относно специалности като “Агробиотехнологии”, които са с намаляващ прием:
За да не се налага закриване на специалността, как би могла да се вдигне популярността й? Има ли готовност факултетът да осигури теренна работа за студенти от “Агробиотехнологии”? Конкурентоспособни ли сме спрямо студенти в тази специалност от други университети? Какъв е планът, за да не бъде факултетът “на загуба”?
Може ли да се смени направлението на специалността и по този начин да се осигури по-голямо финансиране и спестяване на места от акредитация на направление Биологически науки?

За привличането на студенти в тази специалност трябва да се разработи добра рекламна тактика. УЕБ „Драгалевци“ може да осигури теренна занимания на студентите от специалността.
Не виждам аргументи да се иска друго направление за специалността. Това ще е почти невъзможно за осъществяване, свързано с обезпечаване на преподаватели и кадри от други професионални направления, например 6.1. „Растениевъдство“.
Капацитета, които е предоставен на факултета за направление 4.3. Биологични науки е значително по-голям от заявяваните бройки за прием.

9. Има ли как да бъде заложен като избираем в учебния план на докторантите курс от Катедра Методика на обучението, за да се подобрят преподавателските им умения?

Считам въпроса за уместен. Такъв курс сме обсъждали многократно в различен формат. Ще инициирам промяна в докторантските планове с включването на подходящ курс преди извежданите задължителни часове преподавателска дейност на докторанта.

10. Обмисля ли се поощрение с безплатен курс по педагогическа квалификация за студенти, в чиито учебен план тя не е заложена? Например при висок успех или както е във ФМИ чрез кандидатстване за дадени свободни места, за които не се плаща такса.
Възможно ли е както във Философски факултет педагогическата правоспособност да бъде факултативна дисциплина и безплатна за бакалавърски програми извън бинарните?

Такъв курс е обмислян и през мандата ще инициирам взимане на решение за въвеждането му.

Б) Организационни:

11. Ще се прекрати ли практиката първата и втората учебни седмици на семестрите да са „ваканции“?

Тази „практика“ на някои от преподавателите ще се прекрати с търсене на отговорност от ръководителите на катедри и от съответните преподаватели от Деканското ръководство и Факултетската комисия по качеството.

12. Относно смяната на начина за избиране на избираеми дисциплини – за платформата СУСИ ли става въпрос? Обмисля ли се да се направят сроковете за това преди семестъра, а не в края на предния, когато натовареността на студентите е висока?

Оптимизирането на избора на избираеми дисциплини е залегнало в платформата ми. Считам, че за да направи избор на дадена дисциплина студентът трябва поне да е прослушал определени дисциплини за да си изгради мнение коя от предлаганите избираеми дисциплини ще му е нужна за бъдещата му реализация.

13. Кога можем да очакваме анотациите на всички курсове, заедно с конспект и формат на изпита и оформянето на оценката, да бъдат ясно описани и публикувани в сайта на факултета с началото на академичната година (с достъп чрез СУСИ, ако преподавателите се тревожат за авторските права над част от учебната програма), за да няма затрудняване на подготовката на студентите?

От представителите на вашата общност във Факултетния съвет би трябвало да сте уведомени, че анотациите на дисциплините, конспектите, форматите на изпитите и оформянето на оценката са ясно разписани. В противен случай не биха били одобрени на петте нива на узаконяване.
Ще поема инициативата за качването на достатъчно информация за дисциплините на сайта на факултета след уточняване на формата й и след решение на Факултетния съвет.

14. Относно абзаца за електронното обучение в платформата Moodle – означава ли това, че кандидат-деканът планира развитие на този вид обучение? Ако да – как? Какви мерки ще се вземат за преподавателите, които отказват да използват електронните платформи?
Бихте ли инициирали в бъдещата една година допълнителни обучения и колаборации с Центъра за дистанционно обучение и смятате ли за необходимо да направите предложения към Академичния съвет за усъвършенстване на дистанционното обучение като цяло?

Електронното обучение се прилага широко в Биологически факултет. То е перспективно като допълнение на присъственото обучение или при екстремни ситуации.
Не съм привърженик на дистанционното обучение. То е подходящо за хуманитарни и социални специалности, но не и за природните специалности. ( за справки ).
Наложеното от пандемията дистанционно обучение чрез различни електронни платформи показа, че преподавателите от факултета се справят успешно с малки изключения. Мерките по-скоро трябва да са насочени в бъдеще към студенти, които не се включват активно в този вид обучение.
Центъра за Дистанционно обучение регулярно предлага разнообразни курсове за усъвършенстване на служителите и голяма част от преподавателите от БФ са се възползвали от тези услуги.

15. Какъв срок си поставяте за разработване на нов сайт на факултета?
Бихте ли наели студенти за неговата поддръжка на принципа на администриране на компютърния клуб?

Разработването на новия сайт на факултета вече е в ход. Поддръжката и обновяването ще се осъществява от преподавател или инспектор.

16. В колаборация с кои звена могат да се изготвят качествени електронни брошури и наръчници, които дефинират пътя за реализация на студентите (примерни работни места, конкретни начини за реализация)?

Наличните брошури е необходимо да се обновят и дигитализират в резултат на работа на Деканското ръководство, катедрите и Кариерния център на БФ.

17. Преди да планираме бакалавърска програма на английски език – в какъв срок може да се преведе цялата необходима информация от сайта (вкл. документи и образци) на английски език и кой би могъл да направи това?

Не смятам ,че вие студентите имате капацитета да планирате учебни програми. С тази дейност ще бъдат ангажирани преподаватели и служители, които имат нужните компетентности.

18. Какви вътрешноуниверситетски опции могат да се предоставят на преподавателите за допълнителни квалификации по английски език?

Получаването на такава квалификация е по желание на преподавателите. Обучението е на български език в ОКС „Бакалавър“ и в почти всички магистърски програми. Университета предлага обучителни курсове по езици за преподаватели, вкл. и за английски език.

19. Как може да бъде стимулирано ученето на английски от студенти в бакалавърска степен, за да бъде по-лесно справянето им с научната литература, която много често е на този език?

Обучението е на български език в ОКС „Бакалавър“ и в почти всички магистърски програми. Проблемът е, че наличните съвременна литература и учебни материали по много от изучаваните в БФ дисциплини са на чужд език и се предоставя такава научна литература. Деканското ръководство ще наложи да се спазва нормативната уредба.

20. Възможно ли е въвеждането на дистанционно обучение на български и чуждестранни студенти чрез финансирането по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“?

Ако се има предвид подготовката на чуждестранните ви колеги на български език, това е в компетенциите на Департамента за езиково обучение.

В) Административни

21. Как могат да бъдат оптимизирани вътрешните органи на факултета, за да се облекчат процедурите и натовареността на преподавателите? Например Съвет на специалностите какви функции има и нужна структура ли е, при все че има катедрени съвети, Учебна комисия и контрол от ръководството?

Тези въпроси не касаят пряко дейностите на студентите. Административните отговорности на преподавателите са заложени в длъжностните им характеристики. Съветите на специалностите са необходима структура, особено когато трябва да се вземат обмислени решения за промени в програми, планове или да се решават междукатедрени казуси, свързани с учебното съдържание. Има изготвен и приет от ФС правилник за дейността на СС.

22. Бихте ли поели ангажимент за оптимизация на административните процеси, което да облекчи работата на Отдел “Студенти” и Отдел “Учебен” и да позволи нейната дигитализация? Бихте ли оставили практиката от извънредното положение за индивидуалните протоколи и за в бъдеще?

Провежданата политика на Ректорското ръководство за оптимизиране на тези отдели чрез дигитализиране е в ход. Един от приоритетите на всяко Деканско ръководство е дейността на инспекторите да се подобрява чрез възможно най- подходящи практики, които да доведат до облекчаване обслужването на студенти и преподаватели.
Бъдещият анализ на административните дейности, осъществявани електронно по време на извънредното положение, ще покаже дали този начин на издаване на индивидуални протоколи за явяване на изпит е удачен. Убеден съм, че тази практика ще се наложи, особено за семестриално завършили студенти.

Г) Материална база и финанси

23. Тъй като голяма част от апаратурата в лабораториите на факултета е стара, кога е възможно стартиране на нейното поетапно подновяване? Ще бъдат ли осигурени повече лабораторни консумативи, за да се избегнат ситуациите, в които на упражнения един-двама работят, а останалите нямат друг избор освен да гледат?

Учебната апаратурата реално се обновява постоянно със средства от реализираните научни и инфраструктурни проекти, факултетния бюджет, някои магистърски програми и от дарения. Заложените в годишните бюджети суми за закупуване на апаратура са крайно недостатъчни.
Считам, че поради провеждането на дистанционното обучение, предвидените средствата за консумативи не са изхарчени и ще бъдат малко повече от миналата година.

24. По какъв начин кандидат-деканът ще привлече финансиране на БФ извън бюджета на СУ – има ли стратегия и отговорни лица, които да се ангажират професионално с тази така важна мисия?

Привличането на допълнителни средства за финансиране на дейности в БФ може и се осъществява на базата на контакти с работодатели и лични контакти с НПО- та и дарители. Няма щат за „професионално“ търсене на такива средства.

25. Как се планира да се процедира за реновиране на сградата на Биологически факултет?
Откъде могат да се потърсят средства за направата на оценка на сградата, електро инсталация и ВИК, окабеляване? Обмисля ли се направата на паспорт на сградата (който първоначално е с лични средства, но след спечелване на проект се обезпечава), за да се кандидатства по програми – държавни (МРРБ) и европейски? Бихте ли посочили план и срок.

Изготвянето на технически паспорт на такава голяма сграда изисква непосилни средства – от порядъка на няколко десетки хиляди лева. Изискана е и е получена информация от няколко държавни и общински институции за наличните документи за сградата. До сега издирването на архитектурна и техническа документация за сградата не доведе до намирането на пълен комплект такава. А непосредствено преди обявяването на извънредното положение бе уговорена среща с представители на Държавния архив. Тя ще се осъществи при първа възможност.
Ще инициирам целенасочено запознаване с възможностите за реновиране на сградата чрез кандидатстване по различни програми.

26. Относно проблема със състоянието на тоалетните, който е един от най- назоваваните от студентите? Кога най-скоро може да се ремонтира поне малка част от тях?

Този проблем ще седи до тогава, докато всички започнем да опазваме имуществото на факултета и да се държим отговорно. Поставените кутии за тоалетна хартия, течен сапун, закачалки в кабините, врати бяха откраднати или изпочупвани. Да не говорим за запушването на канализацията ежеседмично с бутилки, чаши и части от облекло.

27. Относно подобряването на достъпа до безжичен интернет в големите зали и Библиотеката на факултета?

Свободният достъп до безжичен интернет значително се подобри с въвеждане на свободен достъп до включените в мрежата катедрени и лични устройства. Ще се придържам към започналата оптимизация на самата мрежа чрез доизграждането й в няколко участъка от сградата и чрез инсталиране на съвместими устройства.

От екипа на ФСС при БФ благодарим на проф. Шишков за отделеното време. За нововъзникналите въпроси и коментари по настоящите ще се радваме да дискутираме на Общото събрание.

 

 

 

 

Ако тази статия е била полезна за теб, сподели я, за да бъде полезна и за приятелите и колегите ти:

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+